1. OBJECTE I GENERALIDADES

Les presents Condicions Generals d’ús (en endavant, “CU”) regulen l’ús del lloc web barcelonanavaltours.com (en endavant “el Lloc Web”) propietat de Barcelona Naval Tours, SL, amb domicili a PI Valldegata Draper, parcela. la 6, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​en el tomo 42542, foli 99, full núm. B409266, inscripció 1a, amb número de CIF B-65554982 i correu electrònic comercial@bcnavaltours.com.

barcelonanavaltours.com és una plataforma web de compra en línia de productes i serveis oferts per Barcelona Naval Tours, S.L .. La web ofereix als seus usuaris productes, serveis i ofertes o descomptes.

En tot cas, l’accés a barcelonanavaltours.com per qualsevol usuari d’Internet implica l’acceptació i compliment de les presents Condicions Generals d’Ús i de qualsevol altra condició particular del producte o servei ofert pel que, abans de l’accés i / o utilització De tals continguts, el usuari haurà de llegir atentament les Condicions d’ús.

2. USUARIS

barcelonanavaltours.com és una web d’accés lliure i visita gratuïta per tots els usuaris d’Internet majors de 16 anys, sense necessitat de registrar-se fins a l’inici d’una compra.

Les persones que vulguin rebre, periòdicament, en la seva adreça de correu electrònic les ofertes i descomptes disponibles, hauran d’acceptar en el seu registre aquesta peculiaritat, la periodicitat de l’enviament d’informació sobre ofertes o productes no es descriu en les condicions d’ús, encara que no excedirà un més d’1 al dia.

Les dades personals que ens faciliten seran utilitzades amb l’objectiu de facilitar-li la informació sol·licitada, gestionar els productes o serveis contractats i, prèvia autorització de la seva part, mantenir-los informats sobre productes, serveis o notícies que puguin ser del seu interès.

Per defecte, el Usuari Registrat rebrà automàticament en el seu correu electrònic les ofertes. En el cas de no desitjar haurà de deseleccionar o seleccionar, en el lloc web “Les meves dades” i “El meu butlletí”.

Les persones que vulguin rebre, periòdicament, en la seva adreça de correu electrònic les ofertes i descomptes disponibles, hauran d’acceptar en el seu registre aquesta peculiaritat, la periodicitat de l’enviament d’informació sobre ofertes o productes no es descriu en les condicions d’ús, encara que no excedirà un més d’1 al dia.

Els usuaris que vulguin comprar, han de tenir la condició de “Usuari Registrat”, que s’accedeix completant com a mínim els camps obligatoris i enviant el formulari del “Registre” o qualsevol altre formulari enviat per Barcelona Naval Tours, SL. , el Usuari Registrat rebrà automàticament en el seu correu electrònic les ofertes. En el cas de no desitjar haurà de deseleccionar o seleccionar, en el lloc web “Les meves dades” i “El meu butlletí”.

En qualsevol dels casos, l’accés i / o compra dels productes i serveis oferts per Barcelona Naval Tours, S.L. implica l’acceptació i compliment de les Condicions Generals d’Ús en la versió publicada en el moment en què es pot accedir a la Web.

3. PREUS

Els preus presentats a la web inclouen l’IVA i els altres impostos que podrien correspondre’ls.

Els preus de la cistella són preus finals. Els Usuaris Registrats que hagin adquirit un producte i / o servei no hauran de subscriure cap altra quantitat addicional al col·laborador o tercer per a la seva realització, excepte els impostos, transports i / o canon digital.

4. PAGAMENT

El pagament es realitzarà per qualsevol de les formes de pagament que accepteu en el moment de la visita del client, que pot ser (i / o targeta de crèdit).

En el moment que es realitza el pedido i / o l’acceptació de la compra, el Usuari Registrat facilitarà les dades de la targeta de crèdit o de deute, la data de caducitat, el CVV2 / CVC2 (els tres (3) dígits de seguretat que consten a la part posterior de la targeta), així com el nom del titular de la mateixa.
En qualsevol cas, per cada compra, el usuari haurà de proporcionar la informació sol·licitada que serà tramitada a través de “passarelas segures de pagament en línia” (Veure apartat de Seguretat), perquè Barcelona Naval Tours, S.L. no es conserven les dades bancàries en la compta de l’Usuari registrat una vegada confirmada i finalitzada la compra.

El Usuari registrat ha de notificar a Barcelona Naval Tours, S.L. qualsevol càrrega improcedent o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, per correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè Barcelona Naval Tours, S.L. pot realitzar les gestiones oportunas.

5. SEGURETAT

Barcelona Naval Tours, S.L. compte amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet codificada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només serà intel·ligible per a l’ordinador del Usuari Registrat i el de la Web. D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garantiza:

* Que el Usuari Registrat està comunicant les seves dades al servidor central de Barcelona Naval Tours, S.L. i no a ningú que vulgui fer passar per aquest; y

* Que entre l’usuari registrat i el centre servidor de Barcelona Naval Tours, S.L. Les dades es transmeten codificats, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

Així mateix, Barcelona Naval Tours, S.L. manifesta que no es conserven dades confidencials relatives al mitjà de pagament que utilitza el usuari una vegada que es confirma i finalitza la compra. Les entitats bancàries amb les quals Barcelona Naval Tours, S.L. té signats acords per a la prestació del servei de pagaments a través del que es coneix com “passarel·la segura de pagament en línia”, són les úniques que poden tenir accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagaments i cobraments. Quan es realitza un pagament, el Usuari Registrat es dirigeix ​​cap a la interfície segura (https) de l’entitat bancària, on s’introdueixen les dades de la seva targeta i validen l’operació, de forma inaccessible per tercers.

De conformitat amb la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens informem que totes les adreces de correu electrònic facilitades per l’Usuari Registrat es tractaran amb la màxima confidencialitat i per a la sola enviament d’un correu electrònic d’invitació a darse de alta a la web, no quedant incorporats als fitxers de Barcelona Naval Tours, SL, sense el posterior consentiment dels titulars mitjançant el seu previ registre com a usuari web, pel que qualsevol enviament de correus electrònics de suport serà conseqüència de una acció o sol·licitud expressa del usuari que apadrina.

6. PRESTACIÓ DEL SERVEI / ENTREGA DE PRODUCTE

Cada compra realitzada per part de l’usuari registrat precisa de l’acceptació de les CU, mitjançant la marcació de la corresponent casella, i suposa de forma expressa el coneixement i l’acceptació de les condicions particulars i detalls dels serveis i / o productes del pla adquirido .

Entrega
El venedor està obligat a subministrar les mercaderies en el termini acordat. L’informe de posada a disposició de la mercaderia per part del transportista servirà com a prova completa de que el venedor ha complert amb la seva obligació de lliurament, i no passarà per aquesta part les despeses de successius intents de lliurament en cas d’absència del comprador. El transportista, una vegada realitzada la lliurament, presentarà albarán de la mateixa al comprador; en cas de rebuig injustificat de la mercaderia per part del comprador, aquest respondrà de les despeses de reexpedició, emmagatzematge i qualssevol altres que es produeixin com a conseqüència d’aquesta negativa. Quan es faci aquesta situació, el venedor es compromet a guardar les mercaderies durant el mes següent a la data de lliurament, notificant mitjançant carta certificada al domicili facilitada pel comprador, la posada a la seva disposició de la mercaderia. Transcorregut a aquest termini el venedor podrà vendre les mercaderies no rebutjades. En cas de comanda a demanda i sense terminis acordats, el termini límit d’entrega serà de quatre mesos des de la signatura del contracte de compraventa. Un cop transcorregut el termini acordat, el venedor tindrà dret a exigir el pagament de la mercaderia fabricada a demanda.

Lliurament amb retard
En els límits acceptables, la lliurament de mercaderies o serveis contractats, no es donarà dret a indemnització alguna ni a la resolució del contracte. En cas que s’hagi de lliurar el termini de lliurament de forma explícita, el retard manifest en el lliurament, donarà dret al comprador a cancel·lar el contracte sense necessitat d’intervenció judicial i sense cap mena de recaptació de la indemnització que pugui correspondre-li. En aquest cas, haurà d’avisar de forma fehaciente de la cancel·lació del contracte.

7. CANCELACIÓ

Dret de desistiment
Tens dret a deixar el present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns. Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos a Barcelona Naval Tours, SL, amb domicili a PI Valldegata Draper, parcela 6 i correu electrònic comercial@bcnavaltours.com seva decisió de deixar el contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.
Per complir el termini de desistiment, es basta que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans de venciment el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment
En cas de desistiment per la seva part, li retornem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos els costos de lliurament (amb l’excepció dels costos addicionals resultants de la selecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinaria que ofrezcamos) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a més tardar 14 dies naturals a partir de la data en què ens informem de la seva decisió de donar-se de baixa del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que us ha utilitzat per a la transacció inicial, no existeix que hagueu disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
Podrem retenir el reemborsament fins que haguessin rebut els béns, o fins que hagueu presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleix primer.
Deberá tornar-nos o lliurar-nos directament els béns a Barcelona Naval Tours, SL., Amb domicili a PI Valldegata Draper, parcel.la 6, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a més tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comunica la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complint el termini si efectua la devolució dels béns abans que s’hagi conclòs aquest termini. Deberàs assumir el cost directe de devolució dels béns.
Només seràs responsable de la disminució de valor dels béns resultants d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Excepcions al dret de desistiment:
El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereix a:
a) El subministrament d’elements confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
b) El subministrament de béns que es pot deteriorar o caducar amb rapidesa.
c) El subministrament d’immobles precintados que no són aptes per ser retornats per raons de desprotegir la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintados després de la entrega.
d) El subministrament de gravacions sonores o de video precintades o de programes informàtics precintados que han estat desprecintados pel consumidor i usuari després de la entrega.

Model de formulari de desistiment

A l’atenció de Barcelona Naval Tours, S.L .., amb domicili a P.I Valldegata Draper, parcel.la 6 i correu electrònic comercial@bcnavaltours.com:
– Per la presentem comunicar-nos-ho (*) que desistí de mi / desistim del nostre (*) contracte de venda del següent ben / prestació del següent servei (*)
– Demana el / rebut el (*)
– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
– Firma del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper) ”
– Fecha
(*) Ratlleu el que no escaigui.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

barcelonanavaltours.com es marca registrada, pel que queda expressament prohibit qualsevol ús per tercers, de la mateixa o de qualsevol signe identatiu similar que pugui portar a confusió sobre la seva procedència o titularitat, sense previa autorització en escrit de Barcelona Naval Tours, S.L. . Així mateix, la Web és un domini registrat per Barcelona Naval Tours, S.L. ; aquest domini no es pot utilitzar, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de Barcelona Naval Tours, S.L.de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de Barcelona Naval Tours, S.L. .

Barcelona Naval Tours, S.L. ostenta tots els drets sobre el disseny i / o contingut d’aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitativo, sobre productes, logotips, dissenys, marques, noms comercials, botons, programari d’arxius, combinacions de colors i dades que s’inclouen a la web.

S’adverteix als usuaris i visitants que els drets de la qüestió estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas, l’accés a la Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets otorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense prejuici de l’anterior, el contingut d’aquesta web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, també resulta d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària vigent en la matèria.

Queda totalment prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del Lloc Web al disc dur de l’usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, la tramesa per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzada per Barcelona Naval Tours, SL .

El usuari es compromet a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de Barcelona Naval Tours, S.L. o dels seus titulars incorporats als continguts, així com als dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pogués incloure’s en els continguts. Així mateix, el usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones independentment de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera dicha informació.

Barcelona Naval Tours, S.L. informa que no concedeix una llicència o autorització implícita alguna sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els continguts inclosos en la web.

9. ACCÉS I ESTANY EN LA WEB. NOSTRES CONTINGUTS

Els Usuaris Registrats, són totalment responsables de la seva conducta a l’accés a la informació de la web, mentre naveguen en la mateixa, així com després d’haver accedit. El Usuario Web es compromet a observar diligent i fidel les recomanacions que en el seu moment estableixi Barcelona Naval Tours, S.L. Relatiu a l’ús del lloc web. A estos efectos Barcelona Naval Tours, S.L. es dirigirà als Usuaris Web mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través de la Web.

El Usuario Web es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que Barcelona Naval Tours, S.L. poseu-vos a la vostra disposició, elaborat o no per Barcelona Naval Tours, S.L. , publicat o no sota el seu nom de forma oficial, per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o al ordre públic. Els que accedeixen al lloc web han d’observar la legislació aplicable, els codis ètics o de conducta que es podrien subscriure, i les normes generals d’ús de la web. En conformitat amb aquests, s’abstindrà de realitzar conductes que, un títol merament enunciatiu i no exhaustiu:

(a) contravengan, menosprecien o atenten contra els drets fonamentals i llibertats públics reconeguts constitucionalment, en els tractats internacionals i en el restant de l’ordenament jurídic;
(b) induir, incitar o promoure actuacions criminals, denigratòries, difamatorias, infamantes, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o al ordre públic;
(c) induir, incitar o promoure actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) incorporen missatges criminals, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o al ordre públic;
(e) inducen o puguin induir un estat inacceptable d’ansietat o temor;
(f) indueixen o inciten a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
(g) ser falses, ambigües, inexactes, exagerades o extemporànies, de manera que puguin induir un error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
(h) es troben protegides per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a tercers, sense que el usuari hagi obtingut prèviament els seus titulars l’autorització necessària per dur a terme el seu ús o pretende efectuar;
(i) violen els secrets empresarials de tercers;
(j) seran contràries al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(k) infrinjan la normativa sobre secret de les comunicacions;
(l) constituyan publicitat ilícita, engañosa o deslleial i, en general, que constituyan competència deslleial;
(m) provoquen, per les seves característiques (contes com a format, extensió, etc.) dificultats en el funcionament normal del servei o incompleixen els requisits tècnics o especificacions establertes per a l’accés a la Web.

o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres usuaris. El Usuari Web respondrà dels danys i perjudicis que Barcelona Naval Tours, S.L. pot sofrir com a conseqüència del fracàs de qualsevol de les obligacions aquí determinades.

Barcelona Naval Tours, S.L. es reserva el dret d’actualitzar els continguts quan ho estime convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir-los l’accés a ells, de forma temporal o definitiva, així com denegar l’accés a la web a Usuaris Registrats que fa mal ús dels continguts i / o incumplan qualsevol de les condicions que apareixen a les presents CU.

Barcelona Naval Tours, S.L. informa que no garanteix:

1. Que l’accés a la web i / o a la web de la connexió sigui ininterromput o lliure d’error;
2. Que el contingut o programari al qual els Usuaris Registrats, i Visitants accedeixin a través de la web o de la web d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causen un altre tipus de dany;
3. L’aprofitament que de la informació o contingut d’aquesta web o webs d’enllaç que els Usuaris Registrats, Usuaris Subscriptors o Visitants podrien realitzar per als seus propòsits personals.

10. RESPONSABILITAT DE Barcelona Naval Tours, S.L.

10.1 Responsabilitat en el contingut

Barcelona Naval Tours, S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del Lloc Web com a conseqüència de la informació continguda en ella.

Recordeu que les descripcions dels productes o serveis oferts a la pàgina web es realitzen a partir de la informació proporcionada pels col·laboradors de Barcelona Naval Tours, S.L. . Les fotografies o vídeos relatius als productes i serveis i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de Barcelona Naval Tours, S.L. fill sobre els productes o serveis reals oferts i posats a la venda amb l’objectiu de donar la major informació sobre el producte o servei i les seves característiques. No obstant això, es fa expressa la menció del seu caràcter divulgatiu i orientador i que aquests no tenen caràcter exhaustiu, motiu pel qual:

(i) Barcelona Naval Tours, S.L. no garanteix l’exactitud de la informació continguda en les fotografies i il·lustracions facilitades pels seus col·laboradors i, per tant, no es responsabilitza de la possible inexactitud de les mateixes.

(ii) Barcelona Naval Tours, S.L. rechaza qualsevol responsabilitat sobre la informació no elaborada directament per Barcelona Naval Tours, S.L. o no publica de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es deriva de la mala utilització dels continguts, així es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-los l’accés a ells, de forma temporal o definitiva.

Part de la web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinada. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables de garantir que el material remès per a la seva inclusió a barcelonanavaltours.com compleix les lleis que en cada cas poden ser d’aplicació. Barcelona Naval Tours, S.L. no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que pugui contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Així mateix, Barcelona Naval Tours, S.L. té dret a realitzar durant intervals temporals definits, plans per promoure el registre de nous membres en el seu servei. Barcelona Naval Tours, S.L. es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de les promocions, prorrogar-les comunicant-les degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos .
Información del Traductor de GoogleComunidadMóvilAcerc

10.2 Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines web (enllaços)

Els enllaços introduïts a barcelonanavaltours.com són de caràcter merament informatiu i, per tant, Barcelona Naval Tours, S.L. no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, Barcelona Naval Tours, S.L. declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, en especial el contingut, relatiu a aquestes pàgines.

10.2 Responsabilitat en el supòsit que aquesta pàgina sigui el destí de la connexió introduïda en una altra pàgina

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc web, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgi establir algun tipus de enllaç amb destinació al lloc de Barcelona Naval Tours, S.L. s’han d’atenir a les següents estipulacions:

(a) Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici,
(b) el enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar el usuari a l’adreça de Barcelona Naval Tours, S.L. i ha d’abarcar completament l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial, en cap cas, excepte autorització expressa i escrita de Barcelona Naval Tours, S.L. , la pàgina que realitza l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de Barcelona Naval Tours, S.L. , incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “navegador” sobre qualsevol de les pàgines de la web.
(c) no es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de Barcelona Naval Tours, S.L. .
(d) si es volia constatar algun signe distintiu de Barcelona Naval Tours, S.L. , com a marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l’autorització per escrit.
(e) el titular de la pàgina que ofereix el vincle ha d’actuar de bona fe i no pretenderà afectar negativament a la reputació o bon nom de Barcelona Naval Tours, S.L. .
(f) es prohibeix, excepte autorització expressa de Barcelona Naval Tours, S.L. , donar de alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de Barcelona Naval Tours, S.L. , com a paraula clau (“metatags” o “metanames”) per a la cerca de llocs web realitzats a través de cercadors.

Barcelona Naval Tours, S.L. no es fa responsable de cap aspecte relacionat amb la pàgina web que ofereix l’enllaç. L’establiment de la connexió no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de Barcelona Naval Tours, S.L. amb el titular d’aquesta pàgina web.

11. POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- Responsable del tractament

Barcelona Naval Tours, S.L. , amb el Codi d’Identificació Fiscal B-65554982, amb domicili social a P.I Valldegata Draper, parcela 6, inscrita en el Registre Mercantil, Tom 42542, Folio 99, Secció B409266. Podeu contactar-nos a través del telèfon (+34) 93 443 60 50, o per correu electrònic a l’adreça comercial@bcnavaltours.com.

2.- Recollida i tractament de dades de caràcter personal

Durant el procés de sol·licitud o obertura d’una nova compta es procederà a la recollida de dades personals. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer sota responsabilitat de Barcelona Naval Tours, S.L., amb l’objectiu de gestionar la tramitació i execució de la seva comanda. De haver estat otorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a la tramesa de comunicacions comercials. Podeu baixar de les mateixes en qualsevol moment.
Tret que vostè consenti de forma expressa la continuació de l’ús de les seves dades personals, aquests seran bloquejats una vegada s’hagi executat el pedido i el preu de compra ha estat abonat en la seva totalitat. Les seves dades personals seran eliminades transcorregudes el termini legalment establert per al compliment de les nostres obligacions mercantils i fiscals, sempre que no hagueu autoritzat expressament la continuació de la seva utilització.

3.- Destinataris de les dades de caràcter personal

Les seves dades de caràcter personal seran comunicades a l’agència de transport encarregada del lliurament de la mercaderia. Igualment, les seves dades seran cedides, en el seu cas, a l’entitat de crèdit prestatària dels serveis del pagament dins del marc de la gestió del pagament.

4.- Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podeu exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, de forma gratuïta, enviant un correu electrònic a l’adreça comercial@bcnavaltours.com

5.- 5.- Política de Cookies

El present LLOC WEB utilitza cookies, que són petits fitxers que es descarreguen en el seu ordinador a l’accés a determinades pàgines web. Les galetes permeten una pàgina web, entre altres coses, guardar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què s’utilitza el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer al usuari.

La Web fa ús de Google Analytics, un servei d’anàlisi de Google, Inc.

(“Google”). Google Analytics utilitza cookies, arxius de text ubicats en el vostre ordinador, amb l’objectiu de portar a terme una web analítica sobre el mode d’ús dels usuaris de la Web. La informació generada per la galeta sobre el vostre ús de la Web (inclosa la vostra adreça IP), serà transmesa i emmagatzemada per Google als servidors d’Internet d’Estats Units. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altre dato del que disposi Google. Podeu rebuir el tractament de la informació o la informació que rebutja l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, però, haureu de saber que si ho fa, pot ser que no pugueu utilitzar la total funcionalitat d’aquest lloc web. Per obtenir més informació sobre Google Analytics pulse aquí:

https://developers.google.com/analytics/devgui des / collection / analyticsjs / cookie-usage A més, podeu impedir el registre de les dades facilitades per la galeta a Google referents a l’ús del lloc web (inclosa la vostra adreça IP) , així com el processament d’aquestes dades per part de Google descarregant i instal·lant a la seva computadora el plug-in de navegador disponible a través del següent enllaç:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ca s

Podeu permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lades al vostre ordinador.

Per a més informació sobre Firefox pulse Obligatori Adaptació textual Adaptació tècnica Informe de verificació http://www.amarama.es/ 6 2. Protecció de dades i seguretat aquí:

http://support.mozilla.org/es/kb/cookiesinformacion- que-els-llocs-web-guardan-en- # w_configurar-les-cookies

Per a més informació sobre pols de Chrome aquí:

http://support.google.com/chrome/bin/answer. py? hl = és & answer = 95647

Per a més informació sobre Explorer pulse aquí:

http://windows.microsoft.com/eses/ windows7 / how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9

Per obtenir més informació sobre Safari pulse aquí:

http://support.apple.com/kb/ph5042

Per obtenir més informació sobre Opera, pulse aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es- ES / cookies.html ”

12. UTILIZACIÓ DE COOKIES

En la nostra pàgina web no existeixen hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc no existeixen tractaments invisibles de dades personals. Per a la utilització del Lloc Web és necessària la utilització de cookies (entès com conjunt de caràcters que s’emmagatzemen en el disc dur o en la memòria temporal de la computadora d’un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web)

Les cookies es fan servir amb la finalitat de millorar el servei prestat per Barcelona Naval Tours, S.L. però no almacenan cap tipus d’informació personal relativa als usuaris, la informació obtinguda és anònima.

La informació que Barcelona Naval Tours, S.L. es conserva en el seu equip mitjançant aquest mecanisme que consisteix únicament en un número que identifica a un usuari, la ciutat a la qual va accedir a la última sessió, a més de preferències com la llengua de navegació preferida i la data en què es va depositar la cookie. Les galetes ens ajuden a millorar el nostre lloc web i prestar un servei millor i més personalitzat. En concret, permeten:

* Fer una estimació sobre números i patrons d’ús.
* Emmagatzemar informació sobre les seves preferències i personalitzar el lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals.
* Accelerar les seves recerques.
* Barcelona Naval Tours, S.L. també podrà registrar les seves adreces IP per diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, per administrar la nostra pàgina web i analitzar les tendències dels usuaris en general.

Si vostè ho desitja, pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. No obstant això, si selecciona aquesta configuració, potser no es pot accedir a determinades parts del lloc web o no es pot aprofitar d’algun dels nostres serveis. A menys que s’hagi ajustat la configuració del navegador de forma que es rebutgin les cookies, el nostre sistema produirà cookies quan es connecta a la nostra web. Per favor, consulta les instruccions i manuals del teu navegador per ampliar aquesta informació.

La Web fa ús de Google Analytics, un servei d’anàlisi de Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilitza cookies, arxius de text ubicats en el vostre ordinador, amb l’objectiu de portar a terme una web analítica sobre el mode d’ús dels usuaris de la Web. La informació generada per la galeta sobre el vostre ús de la Web (inclosa la vostra adreça IP), serà transmesa i emmagatzemada per Google als servidors d’Internet d’Estats Units. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altre dato del que disposi Google. Podeu rebuir el tractament de les dades o la informació que rebutja l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, però, haureu de saber que si ho fa, pot ser que no pugueu utilitzar la totalitat de la funcionalitat d’aquest lloc web. Per obtenir més informació sobre Google Analytics pulse aquí:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A més, pot impedir el registre de les dades facilitades per la galeta a Google referents a l’ús del lloc web (inclosa la seva adreça IP), així com el processament d’aquestes dades per part de Google descarregant i instal·lant al seu ordinador el connector el navegador disponible a través del següent enllaç:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ca

13. NUL·LITAT

En cas de que qualsevol clàusula de les presents CU sigui declarada nula, les altres clàusules segueixen vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents CU.

Barcelona Naval Tours, S.L. no podran exercir cap dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement express per part de Barcelona Naval Tours, S.L. o prescripció de l’acció que correspongui en cada cas.

14. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Barcelona Naval Tours, S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents CU. Per això, Barcelona Naval Tours, S.L. Recomana al Usuari Registrat que llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. Els Usuaris Registrats sempre disposaran de les CU en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes que vulgueu realitzar. En qualsevol cas, l’acceptació de les CU serà un pas anterior i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través de la pàgina web.

15. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes CU es regeixen per la llei espanyola. De conformitat amb l’article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els contractes celebrats per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seu Barcelona Naval Tours, SL. Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis. En cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Barcelona Naval Tours, SL.